U bent hier

MyLab gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van MyLab impliceert het aanvaarden van onderstaande gebruiksvoorwaarden.

1. MyLab voorziet in het:
a. via internet toegang krijgen tot de laboratoriumresultaten van de patiënten waarvan de arts de analyse bij het Laboratorium heeft laten verrichten;
b. via de MyLab-module gekoppeld aan de medische software van de arts, op elektronische wijze een laboratoriumaanvraagformulier genereren.

2. De toegang tot MyLab gebeurt via een persoonlijke login dat door het Laboratorium afgeleverd wordt. De arts ontvangt bij de start van de samenwerking een tijdelijk wachtwoord voor MyLab en dient dit binnen de 7 dagen te wijzigen. De arts is er zich van bewust dat login en paswoord strikt persoonlijk zijn en zal deze gegevens niet aan derden en/of onbevoegden overmaken. Bij het vermoeden van fraude kan de arts het paswoord wijzigen via MySettings > Algemeen. Opgelet! Als de arts het paswoord wijzigt, moet het paswoord ook in zijn/haar medisch softwarepakket aangepast worden. Dit om aanvragen vanuit het medisch softwarepakket te kunnen opstellen en versturen. Indien nodig, kan de IT-afdeling van het laboratorium hiervoor gecontacteerd worden.


3. MyLab stelt via internet de resultaten ter beschikking van de arts. De arts is er zich van bewust dat enkel de afdrukbare resultaten gevalideerd werden en als definitief kunnen beschouwd worden. Resultaten die wel op het scherm verschijnen, maar niet afdrukbaar zijn, zijn te beschouwen als voorlopige, niet-gevalideerde resultaten en dienen met de grootste omzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Het Laboratorium staat slechts in voor de correctheid van de resultaten van zodra ze gevalideerd zijn.

4. De consultatie van de resultaten wordt door de arts in persoonlijke naam uitgevoerd. Het is evenwel mogelijk om verschillende artsen van dezelfde (groeps)praktijk inzage te geven in elkaars patiëntendossiers. Het delen van de gegevens gebeurt onder verantwoordelijkheid van de artsen die daarom vragen.

5. De arts is er zich van bewust dat het Laboratorium alle consultaties van de resultaten evenals alle creaties van digitale aanvraagformulieren registreert. De registratie van de resultatenconsultatie kan door het Laboratorium per analyse getraceerd worden en gebeurlijk aangewend worden indien een resultaat dringend dient doorgebeld te worden. Openen van een patiëntresultaat in MyLab impliceert in dit verband dat verondersteld wordt dat alle op dat ogenblik beschikbare resultaten door de arts ook gezien en geraadpleegd werden.

6. Beide partijen verbinden zich ertoe alle gegevens, met inbegrip van patiëntengegevens waarvan zij in de uitvoering van de overeenkomst kennis hebben gekregen, als vertrouwelijk te beschouwen en niet openbaar te maken.

7. Het Laboratorium kan niet garanderen dat MyLab  – niettegenstaande alle inspanningen - steeds foutloos en ononderbroken ter beschikking zal staan. Deze onderbrekingen vallen buiten de aansprakelijkheid van het Laboratorium. Het Laboratorium zal desgevallend wel de artsen in de mate van het mogelijke verwittigen van zwaar pathologische resultaten.

8. Alle wettelijke en deontologische regels inzake geheimhouding en het recht op privacy zijn van toepassing. Beide partijen verbinden er zich toe, als verantwoordelijke voor de verwerking, de nodige maatregelen te nemen om de patiëntgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. De arts zal de patiënt informeren over het noodzakelijke gebruik van zijn/haar persoonsgegevens door het Laboratorium voor verwerking en interpretatie van de resultaten en voor facturatiedoeleinden.

9. Het laboratorium behoudt zich het recht om de gebruikershandleiding te wijzigen. Deze wijzigingen zullen aan de arts worden meegedeeld wanneer hij aanlogt op MyLab. Door MyLab opnieuw te gebruiken nadat er wijzigingen aan de gebruikershandleiding zijn aangebracht, gaat het Laboratorium ervan uit dat de arts instemt met deze wijzigingen.

10. Het laboratorium kan de resultaten ook doorzenden naar de medische software van de zorgverlener via “medische middleware” zoals MediMail, Hector, Metahub of andere gelijkaardige software.  Medische middleware zijn externe diensten die buiten de verantwoordelijkheid van het laboratorium vallen. De verantwoordelijkheid van het laboratorium beperkt zich tot het verzenden – onder geëncrypteerde vorm volgens de opgelegde procedure van de relevante medische middleware – van de laboratoriumresultaten naar de medische middleware-server.  Het verder ter beschikking stellen van de resultaten aan de zorgverlener valt onder verantwoordelijkheid van de medische middleware dienst, terwijl het incorporeren van de resultaten in de database van de zorgverlener onder verantwoordelijkheid van de arts valt.